Õppekorraldus

 • Lasva Käsitööseltsi Maarahvaõpistu korraldab vabahariduslikku täienduskoolitust.
 • Täienduskoolituse läbiviimiseks omab majandustegevuse teatist nr. 193960.
 • Õppetöö toimub koolituskeskuse koolituskalendri ja ajakava alusel
 • Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides.  Üks akadeemiline tund on 45 minutit.
 • Koolitustegevus toimub õppeklassis, mis vastab tervisekaitse nõuetele.
 • Koolitusel osalemiseks tuleb end eelnevalt registreerida kas e-posti sirje@lasva.ee või telefoni +372 5 272 225 teel.
 • Koolitusel osalejal on õigus enne õppima asumist tutvuda koolituskeskuse õppekorralduse ja õppekavaga ning saada täiendavat infot koolituse kohta.
 • Koolituse ärajäämise korral (osavõtjate vähesus vm põhjus) teavitatakse registreerunuid esimesel võimalusel.
 • Kui koolitataval ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest koheselt teavitada e-kirja sirje@lasva.ee või telefonil +372 5 272 225
 • Koolituse eest saab tasuda arve alusel Käsitööseltsi arveldusarvele EE9010104020201300001 (selgitusse märkida koolituse ja osavõtja nimi) kui ka sularahas enne kursuse algust kohapeal.
 • Koolituse tasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, mille pealt tagastatakse tulumaks.
 • Enamasti on koolituse käigus vaja minevad töö- ja abivahendid ning materjalid koolituse hinna sees.
 • Kohapeal, enne koolituse algust,  täidab kursusest osavõtta registreerimisvormi, kus kool kogub õppijate kohta järgmised andmed: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse või tõendi väljastamiseks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse paragrahv 6 alusel.
 • Grupi ületäitumisel eelistatakse koolituse sihtgruppi kuulujaid või varem registreerunuid.
 • Koolituse lõppedes täidab osaleja tagasisidelehe milles annab tagasisidet õppekava sisu ja ülesehituse, koolitajate pädevuse, koolitusmaterjalide ja õppekeskkonna kvaliteedi kohta.
 • Soovi korral väljastatakse koolituse lõppedes tõend või tunnistus, kuid seda tingimusel, et on täidetud õppekavast tulenevad nõuded. Dokumendile on märgitud kursusel osalenu nimi, koolituse toimumise aeg, maht , käsitletud teemad ja läbiviija(d).
 • Vabaharidusliku koolituskursuse läbimine ei anna kvalifikatsiooni.
 • Õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamiseks on vaidlustajal õigus pöörduda kirjalikult koolituskeskuse juhi poole. Vaie vaadatakse läbi ja vastatakse 5 tööpäeva jooksul. Otsusega mittenõustumisel on avaldajal õigus pöörduda Eesti Vabariigi Halduskohtu poole.