Õpistu

Lasva Käsitööselts osaleb partnerina Eesti Vabaharidusliidu projektis, mida rahastatakse EL struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel:   

Projektide peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine. Projektide tulemusena on täiskasvanute teadlikkus õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest suurenenud ning vabahariduslikes koolituskeskustes pakutav koolitus on sihtrühma vajadusi arvestav ja kvaliteetne.

  • Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019 

Projekti „Priori teetsete võtmepädevuste arendamine“ koolituste fookus on õppimisoskusel, võõrkeelte oskustel, sotsiaalsetel oskustel ja digipädevusel. Tugitegevustest on planeeritud koolitajate koolitus, projekti seminarid, kogemusnõustamine.

  • Ettevõtlik õppija (2016-2019)

Projekti „Ettevõtlik õppija“ raames toimuvad koolitused arendavad õppimisoskust, algatusvõimet, ettevõtlikkust ja sotsiaalseid oskusi. Lisaks on planeeritud sihtgruppide kaasamise ja õppekava arendamise seminarid.

  • Õpioskus kui võti õppesse (2016-2019) 

Projekti „Õpioskus kui võti õppesse“ eesmärgiks on luua täiskasvanutele võimalusi eluks ja tööks vajalike võtmepädevuste, eelkõige õpioskuste ja sotsiaalsete oskuste edendamiseks. Toimuvad koolitused täiskasvanutele, kogemusnõustamine ja praktikult-praktikule seminarid.

Lasva Maarahvaõpistu on Teie päralt, et aidata Teil sisustada oma aega õppides ja läbi õppimise investeerida tulevikku.
Lasva Maarahvaõpistu pakub vabahariduskoolitusi täiskasvanuile. Meie eesmärgiks on ellu viia elukestva õppimise ideed.
Koolitustest osa võtma ootame kõiki, olenemata east ja haridustasemest, kes soovivad arendada oma loovust ja andeid, täiendada teadmisi ja oskusi või õppida midagi uut.
Vabahariduslikul koolitusel on võimalik õppida täpselt seda, mille vastu huvi, arendades vajalikke teadmisi ja oskusi.
Meie eesmärgiks on pakkuda parimal tasemel ja mitmekülgseid ning põnevaid kursusei, kust igaüks endale meelepärase leiab.  Siiani on populaarsemateks käsitöökursused.
1997. aasta sügisest tegutseb Maarahvaõpistu omaette majas, väikestes, kuid hubastes ruumides.
Lasva käsitööselts on 1996. aasta veebruarist Eesti vabaharidusliidu liige.
Arthur Schopenhauer on öelnud, et tavalised inimesed on huvitatud ainult aja viitmisest, need aga, kel on mingil määral annet, on huvitatud aja kasutamisest.